Условия за ползване

Specialist.bg е интернет формат, собственост на “СПЕЦИАЛИСТ.БГ” ООД, ЕИК 201522028, с адрес на управление: гр. София 1000, бул. Витоша No 63, предоставящ информация и услуги за различни категории специалисти, разпределени в четири области. Всяко ползване на продукта предполага, че вие приемате тези условия.
 
1.Описание на услугата
Specialist.bg е сайт, който ви позволява да представите професионалната си област и личностна изява, като сами определяте вашия профил. Услугата по регистрация в сайта е безплатна и се основава на доброволното начало.
 
2.Общи правила
Specialist.bg прави всичко възможно, но не гарантира правдивостта, прецизността или надежността на контактите, създадени от клиентите. Дружеството не носи отговорност за съдържанието и достоверността на информацията, публикувана в сайта от клиентите, респ. специалистите. С приемането на настоящите условия клиентът потвърждава, че само той е отговорен за формата, съдържанието и точността на всяка информация, поместена от него  в този продукт. Клиентът се задължава да използва предоставения формат законосъобразно. Клиентът няма право да публикува или да разпространява чрез сайта материали, които нарушават или противоречат на права на трети лица и/или на действащата нормативна уредба, както и, които без предварителното съгласие на Specialist.bg,  съдържат реклама на други продукти и/или услуги.
 
3.Наличности
Specialist.bg  прави  всичко възможно, за да се осигури непрекъсната работа на сайта и постоянна наличност на услугата. Въпреки това, в случай че услугата е недостъпна, екипът не може да гарантира възстановяване на достъпа по всяко време и не поема отговорност за загуби и щети, причинени от прекъсването на услугата.
 
4.Съдържание
Specialist.bg  ежедневно актуализира съдържанието си и проверява истиността на получените профили доколкото това е възможно. Въпреки това, ние не можем да гарантираме, че цялата информация, предложена на вниманието на потребителите от страна на клиентите, е точна, пълна и вярна. Дружеството, чиято собственост е този програмен продукт, не носи отговорност за преки или непреки загуби, вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат от ползването на сайта и поместената в него информация или от нейното неправилно тълкуване. “СПЕЦИАЛИСТ.БГ” ООД не носи отговорност за съдържанието на текстове, документи и друга информация, качена от потребителите в интернет страницата. Дружеството си запазва правото да премахва или променя информация, публикувана от потребителите на сайта, когато тя е в противоречие с моралните и етични норми.
 
5.Конфиденциалност
Specialist.bg  не събира лични данни, освен ако тази информация не е изрично предоставена от вас доброволно за целите на конкретните услуги, предлагани от формата. Specialist.bg  следи трафика на уеб сайта и събира статистическа информация, като дата, час, IP адрес и вид на браузъра, за да се подобри качеството на услугите. Данни от статистиката могат да бъдат предоставени от Specialist.bg  на трети лица, клиенти, партньори, рекламодатели и доставчици, но те няма да съдържат конкретна лична информация.
 
6.Интелектуална собственост на Specialist.bg
Всички търговски марки, марки на услуги, лога и домейн имена, свързани с услугата и продукта са собственост на Specialist.bg и не могат да бъдат използвани за никакви други цели, освен ако се отнасят до самия  продукт. Използвания в този сайт софтуер е разработен и се поддържа от “СПЕЦИАЛИСТ.БГ” ООД и е предмет на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. Елементи на съдържанието, функционалностите и дизайна на този продукт не могат да се възпроизвеждат под каквато и да е форма, да се използват или адаптират по някакъв начин, без изричното разрешение на Дружеството.
 
7. Ограничения за достъпа
Този сайт е предназначен за физически лица, които търсят информация и координати относно специалист в дадена област, като дава възможност за локализация на населеното място и район, както и задаването на други критерии за търсене. Забраняват се всякакви опити за преправяне, редактиране, публикуване и разпространяване на информация и материали от сайта. Забранява се изменение, адаптиране или препрограмиране на която и да било част от формата, както и използване на софтуерни приложения за автоматизирано извличане на информация и включването във външен софтуер. Информация и статистически данни от представения продукт не могат да бъдат използвани за комерсиални цели под каквато и да е форма без изрично разрешение от Specialist.bg.