Людмил Велев Людмил Велев

Заглавие: Дерегистрация по ДДС

Създадена на: 23 Май 2012 14:58

Как и къде се извършва задължителна дерегистрация по ДДС?
Нели Добрева
Счетоводител
Чл.107 от ЗДДС - Основания за задължителна дерегистрация по ДДС

Основания за задължителна дерегистрация
Чл. 107. Основание за задължителна дерегистрация е:
1. смъртта на физическото лице;
2. смъртта на физическото лице - едноличен търговец, със или без заличаване от търговския регистър;
3. (доп., ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г., изм., ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) заличаването на едноличния търговец от търговския регистър, освен ако:
а) лицето подлежи на задължителна регистрация по реда на чл. 96, ал. 1 за облагаемия оборот за извършените от него доставки, представляващи независима икономическа дейност, или ако са налице основанията по чл. 108, ал. 2;
б) не са налице условията по буква "а" и лицето в 14-дневен срок от вписване на заличаването в търговския регистър подаде в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите заявление за регистрация, в което заявява продължаване на регистрацията при условията на чл. 100, ал. 1;
4. прекратяването на лицето в случаите на:
а) прекратяване на юридическо лице - търговец, със или без ликвидация;
б) прекратяване на кооперацията;
в) прекратяване на юридическо лице, което не е търговец;
г) прекратяване на неперсонифицираното лице или осигурителната каса.
Нели Добрева
Счетоводител
А това е от правилника....

Документи във връзка с дерегистрацията
Чл. 77. (1) Заявлението за прекратяване на регистрацията по чл. 109 от закона се подава по образец - приложение № 8.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца преди текущия;
2. справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за предходната и текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки;
3. справка за общата сума на данъчните основи на доставките при условия на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на страната, с изключение на доставките на акцизни стоки, за текущата година и за всяка една от двете календарни години преди текущата;
4. (отм., ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
5. удостоверението(ята) за регистрация по чл. 104, ал. 1 и 2 от закона.
(3) (изм., ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., отм., ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)
(4) (изм., ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Заедно със справка-декларацията за последния данъчен период лицето подава протокол-опис за начисляване на данък по чл. 111 от закона по образец - приложение № 9.
(5) (нова, ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Протокол-описът по ал. 4 се включва в дневника за продажбите за последния данъчен период и в резултата за последния данъчен период, деклариран със справка-декларацията за този данъчен период.
(6) (нова, ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) В случаите на регистрация по чл. 132, ал. 1 от закона, лицето има право на дерегистрация по избор, когато са изминали 12 последователни месеца след месеца на регистрацията, при условие че лицето не подлежи на задължителна регистрация по реда на чл. 96, ал. 1 от закона.
Легенда:
- въпрос
- отговор на зададения въпрос