Стойко Паров Stoyko Parov
Други, Преводач

Заглавие: МАРКИРОВКА СЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ИЗДЕЛИЯ

Създадена на: 05 Дек 2012 20:06

МАРКИРОВКА CE
CE маркировката информира потребителя, че индустриалните продукти са преминали съответните процедури при проектиране, производство и пускане на пазара и са разработени предписания за експлоатация, което гарантира тяхната безопасност.

Изискванията за безопасност се предписват в Европейските Директиви за различните групи продукти и едно от техническите решения за осигуряване на безопасността на продуктите се съдържат в така наречените хармонизирани стандарти.

CE маркировката върху продукта гарантира свободното движение на продукта в рамките Единния пазар на страните от ЕС и EFTA (Европейска асоциация за свободна търговия - Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и Швейцария.

Директивите се прилагат във всяка страна чрез националното законодателство. В РБългария са приети наредби за следните групи продукти:
Съоръжения за ниско напрежение
Машини
Строителни материали
Газови съоръжения
Съоръжения, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера (ATEX)
Обикновени съдове под налягане
Съоръжения под налягане
Радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства
Бойлери за топла вода
Домакински хладилници и фризери
Играчки
Лични предпазни средства
Асансьори
Медицински изделия
Активни медицински изделия за имплантиране
Медицински изделия за диагностика In Vitro
Въжени линии, предназначени за превоз на хора
Неавтоматични везни
Взривни вещества за граждански цели (“граждански експлозиви”)
Плавателни съдове за отдих
Морско оборудване
Транс-Европейски конвенционални железопътни системи
Легенда:
- въпрос
- отговор на зададения въпрос