Общ работник

Общият работник в строителството изпълнява рутинна работа, свързана с процеса на строителство. Работата му изисква значителни физически усилия. Той може да я извършва ръчно или с помощта на най-прости инструменти и механизми.

Този вид строителни работници извършват товаро-разтоварни работи, почистване и измиване на настилки, врати, прозорци, шкафове, подове и други. Негова отговорност е качественото извършване на поставените задачи.

В своята работа общият работник трябва да познава правилата за различни дейности, свързани със строителство като: товарене, разтоварване и пренасяне; нормативните изисквания за безопасност на труда и други.

Липсват специфични изисквания за образование за заемане на тази длъжност, но по преценка на работодателя той може да изисква от работника диплома за средно или основно образование, както и умения за работа с машини, намесени в строителния процес. Служителят трябва да е в добро физическо състояние, така че да може да се справя със задачите, изискващи значителни физически усилия.

От общия работник се очаква да спазва нормите, правилата и изискванията за безопасна работа, по които е обучен и инструктиран; коректно да използва машините, съоръженията и средствата за индивидуална и колективна защита; своевременно да уведомява съответните длъжностни лица за случаите на повреди, аварии и други, които създават опасност за неговото или на други хора здраве, а така също и за възникналите трудови злополуки; да съдейства за реализирането на всички мерки, свързани с осигуряване на безопасността и опазване на здравето на хората; да изпълнява възложените му задачи, да спазва трудовата дисциплина и други.

Общият работник в строителството носи отговорност за нанесените повреди на пренасяните стоки и материали, както и на инструментите и съоръженията, с които работи.

Голямо търсене на специалист общ работник има в градове като София, Пловдив и други.

 

 

 

Специалисти: Благоевград(2) Бургас(2) Велико Търново(1) Габрово(1) Добрич(1) Кюстендил(1) Монтана(1) Пазарджик(1) Пловдив(3) София-град(8) Хасково(1)