Кърти, чисти, извозва

Съвместното предлагане на тези услуги намалява общата цена по извършването им, затова наемането на една фирма за трите дейности е най-рентабилно.

Къртенето представлява разрушаване на целостта на даден материал, най-често - бетон, камък, тухла, мозайка, теракот и фаянс, а също и метал и дърво.

При непрецизно къртене възниква опасност да бъдат нанесени непоправими щети на целостта на носещи елементи в конструкцията на сградата. Затова е необходимо спеицалистът или екипът, който извършва къртенето да бъде добре обучен.

Все пак някои собственици решават сами да се заемат с къртенето или да го възложат на къртачи под наем, но след извършването му е необходимо почистване. Затова много фирми  предлагат комплексната услуга „кърти, чисти, извозва”, която включва и трите дейности.

След процеса на къртене остават големи количества отпадъци от строителните материали, които трябва да бъдат своевременно почистени.

Това може да се извършва ръчно, а също и с помощта на колички, превозващи машини, рампи и други съоръжения, при необходимост от почистване на труднодостъпни места като високи етажи на сгради.

След събирането на строителните отпадъци те трябва да бъдат извозени до подходящо депо за отпадъци.

Управлението на отпадъци от строителство, ремонт и поддръжка на сгради в домакинствата следва да се извършва съгласно общинските наредби за управление на отпадъците. Почти цялото количество от отпадъци, получени при строителство и разрушаване (например събаряне на сгради) се депонира в депата за битови

отпадъци и в съществуващите в голяма част от общините площадки - депа за строителни отпадъци.

Съществуват различни практики по събиране и транспортиране на този вид отпадъци. Част от домакинствата, които извършват ремонти, заплащат за услугите по транспортиране и депониране на събраните отпадъци на фирми, които извършват тази услуга или използват комплексната услуга "кърти, чисти, извозва".

В някои общини събирането и транспортирането на отпадъците от този тип до съответните депа се извършва безплатно. Това е свъэрзано с минималните разходи по поддръжка на депата за строителни отпадъци, които имат тези общини.

Така те не остойностяват разходите за депониране на отпадъците. Тази практика трябва да бъде прекратена най-късно, когато настъпи пускане в експлоатация на всички регионални депа за битови отпадъци и закриване на всички нерегламентирани депа за битови и строителни отпадъци.

Нерядко малки количества отпадъци от ремонт и поддръжка се изхвърлят от недобросъвестни собственици в контейнерите за битовите отпадъци, а по-големите количества се оставят до контейнерите и в последствие се транспортират от фирмите по чистота. Често се случва тези отпадъци да се захвърлят в междублоковите пространства и да престояват там неограничено време. Използването на услугата „кърти, чисти, извозва” би предотвратило това нежелано изхвърляне на строителните отпадъци на нежелани места.

 

Специалисти: Благоевград(1) Варна(2) Велико Търново(1) Враца(1) Добрич(1) Плевен(1) София(1) София-град(18) Стара Загора(1) Хасково(1)