Архитект

Специалистът, който се занимава с проектиране на сгради и дейности по строителство и оформяне на окръжаващото ги пространство – градини, паркове, улици и площади. Изготвяният от него архитектурен проект, съдържащ чертежи и технически спецификации е определящ за конструкцията и общото поведение на сградата.

Архитектът може да работи, както по локални проекти отнасящи се само за една сграда или група от сгради разположени в близост една до друга, така и да бъде главно отговорно лице за строителните дейности в една по-голяма териториална единица, например главен архитект на община.

Работата на архитекта изисква отчитането на различни фактори – технически, обществени, естетически, природни, социални и други, за да  достигне до оптималното решение за даденото пространство.

Един главен архитект трябва да извършна техническо ръководство при проектирането на даден обект. Задължение на един главен архитект е и да извършва комуникацията с държавен и технически надзор и други организации, обезпечаващи проектантската и строителна дейности.

Лица, завършили образователно - квалификационна степен „магистър” с квалификация „архитект” в акредитирано висше училище могат за извършват дейности в устройственото проектиране и инвестиционното проектиране, като проектанти. Всички архитекти, които упражняват професията проектант задължително членуват в Камарата на архитектите, а тези които не я упражняват членуват в Камарата доброволно.

Камарата на архитектите представлява своите членове и има за цел да защитава професионалните им права и интереси в съответствие с интересите на обществото. Организацията изготвя професионален кодекс на архитектите, ландшафтните архитекти и урбанистите, като следи за спазването му. Отговорност на Камарата на архитектите е да не допуска монополизъм, недобросъвестни практики и неравноправно положение между своите членове.

Заради важната роля на тези специалисти в процеса на проектиране и строителство, е голямо и търсене на архитекти, особено в София и в другите големи градове.

Работа като архитект следва да извършват хора, които имат както необходимата квалификация, така и усет към естетичното, търпение и разбиране към желанията на клиентите.

 

 

Специалисти: Благоевград(2) Бургас(3) Варна(5) Велико Търново(1) Габрово(1) Добрич(2) Пазарджик(1) Пловдив(9) Русе(2) Сливен(2) Смолян(1) София(1) София-град(28) Стара Загора(2) Ямбол(1)