Адвокат

Адвокатът е специалист, който предоставя на клиентите си правни услуги.

Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Висшият адвокатски съвет определя броя, района и седалищата на адвокатските кантори.

Органите на една адвокатска колегия са: Общо събрание, Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд.

Общото събрание включва адвокатите, приети в конкретната адвокатска колегия. Председателите на Адвокатския съвет и Дисциплинарния съд, както и техните членове и членовете на Контролния съвет се избират от Общото събрание на същата адвокатска колегия. Мандатът им е 3 години.

Заради огромния обем от правни норми, специалистите в тази сфера традиционно се профилират в един или няколко отрасъла или подотрасъла на правото – наказателно право, трудово право, финансово право и много други. Затова е необходимо да потърсите специалист според правния отрасъл, с който той се занимава. Например, при наказателно дело – адвокат по наказателно право, при дело, свързано с прекратяване на трудовото правоотношение – специалист по трудово право и т.н.

Така, според сферата си на специализация, адвокатът може да предостави множество услуги, свързани с различни видове обществени отношения: изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики, прекратяване на трудови правоотношения, съставяне на правилник за вътрешния ред, за пожарна безопасност; изготвяне на пълномощни, удостоверения, договори, покани; оказване на съдействие пред нотариус, изготвяне на договори.

Адвокатът може да извършва и консултации и изготвяне на искови молби и писмени отговори на такива молби, жалби, възражения, насрещни искови молби, консултации по гражданско-правни въпроси, консултации относно промяна статута на земеделски земи, покупко-продажба и наемане на собственост, управление на етажна собственост; право на строеж, нотариални актове, наемни отношения, договори за доброволна делба.

За фирмите адвокатът може да предоставя услуги, свързани с юридически консултации по търговски сделки, обезпечения и гаранции по търговски договори; регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци, продажба на дялове и акции; възстановяване на платени данъчни вземания, възстановяване на такси, подлежащи на връщане на друго основание; вписване на ипотеки и особени залози; ликвидация на фирми, несъстоятелност, правни анализи и споразумения; ревизионно производство, обжалване на данъчно-ревизионни актове, обжалване на откази на данъчната администрация.

В областта на семейното право се предоставят юридически услуги, свързани със съдебно предстaвителство при разводи, уточняване на издръжки, извършване на осиновяване, разрешаване на наследствени спорове, съставяне и изпълняване на завещания; определяне на наследствения дял от наследодателя, документи за приемане и отказ от наследство, завещания, делба на наследствено имущество.

Много фирми, а също и някои физически лица предпочитат при спорове от финансов или друг характер с други лица директно да се обърнат към добър адвокат или адвокатска кантора, вместо да се опитат да постигнат договорка с другата страна. При такива проблеми фирмите и физическите лица по-често търсят услугите на адвокат в по-големите градове като София, Пловдив, Варна и други.

Част от услугите, които могат да бъдат извършени от адвокат, влизат сред услугите, предлагани и от други видове специалисти, например счетоводители - регистрация и пререгистрация на фирми и други.

 

Специалисти: Бургас(2) Варна(7) Велико Търново(1) Видин(1) Габрово(1) Пловдив(3) Русе(2) Силистра(1) София(1) София-град(20) Хасково(1)